PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU 2009-2015

1.Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii rutiere din comuna Ţibana.


2.Creşterea mobilităţii şi a siguranţei pe drumurile publice din comuna Ţibana prin amenajarea coridoarelor speciale destinate circulaţiei pietonilor, bicicliştilor şi vehiculelor cu tracţiune animală;


3.Creşterea siguranţei publice în cadrul comunităţii comunei Ţibana;


4.Optimizarea gestiunii patrimoniului din comuna Ţibana prin implementarea informaţiei ca instrument de management şi control urban şi implementarea sistemelor informatizate de cadastru urban şi gestiune teritorială.

5.Realizarea de lucrări de înbunătăţiri funciare pentru reducerea gardului de vulnerabilitate la alunecările de teren, exces de umiditate, inundaţii şi crearea premizelor dezvoltării durabile a zonelor afectate.

6.Creşterea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale şi adaptarea acesteia la standardele Uniunii Europene prin creşterea competenţelor personalului angajat;

7.Gestionarea eficientă a apelor uzate în comuna Ţibana

8.Valorificare în scop turistic a cadrului natural şi patrimoniului cultural şi istoric din comuna Ţibana prin dezvoltarea infrastructurii turistice, de petrecere a timpului liber şi a serviciilor conexe.

9.Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural istoric din comuna Ţibana.

10.Creşterea capacităţii de intervenţie şi management a serviciului de voluntariat pentru situaţii de urgenţă;

11.Implementarea sistemului informatizat de gestiune, informare şi plată electronica a impozitelor şi taxelor locale.

12.Creşterea calităţii vieţii şi asigurarea accesului la rezervele de apă potabilă prin extinderea reţelei de distribuţie a apei în comuna Ţibana.

13.Conformarea activităţii privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeuri în comuna Ţibana prin implementarea unui sistem performant de management al deşeurilor;

14.Centru social multifuncţional -Ţibana

15.Creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a asigura servicii sociale diversificate şi de calitate care să răspundă nevoilor persoanelor aflate în dificultate

16.Crearea unor condiţii de viaţă decente prin asigurarea accesului la locuinţe şi infastructură

17.Îmbunătăţirea gradului de competitivitate economică şi promovarea potenţialului investiţional al comuna Ţibana prin promovarea parteneriatelor de cooperare socio-economică

18.Modernizarea şi extinderea reţelei publice de iluminat şi implementarea soluţiilor moderne de eficientizare energetică a iluminatului public în comuna Ţibana.

19.Îmbunătăţirea accesului şi creşterea calităţii serviciilor de referinţă şi informare oferite de biblioteca municipală Ţibana.

20.Promovarea tradiţiilor , obiceiurilor şi valorificarea potenţialului de creaţie al comunei Ţibana

21.Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de învăţământ din comuna Ţibana

22.Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală în comuna Ţibana

23.Dezvoltarea şi creşterea calităţii infrastructurii sportive din comuna Ţibana - săli de sport, terenuri de sport

24.Zonă agrement dotată cu facilităţi de recreere-divertisment-petrecere timp liber.

25.Îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii locurilor de joacă.

26.Extindere şi modernizare reţele electrice în comuna Ţibana

27.Extinderea şi modernizarea infrastructurii sportive în comuna Ţibana

28.Înfiinţarea reţelei de distribuţie cu gaze naturale în comuna Ţibana

29.Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei şi îmbunătăţirea factorilor de mediu prin amenajarea de parcuri, grădini publice, zone verzi

30.Creşterea competitivităţii economiei locale prin diversificarea portofoliului activităţilor economice cu activităţi durabile de acvacultură, procesare şi marketing a produselor piscicole.

31.Protejarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea performanţelor energetice ale mediului construit prin reabilitarea termică a clădirilor şi implementarea tehnologiilor nepoluante şi regenerabile de producere a energiei