Primar

1. PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Nume: Rotaru Gheorghe

Data nasterii: 

26.08.1968


Adresa primarie
Primaria Ţibana
Comuna Ţibana
Iaşi
Date de contact
0232/326090
contact@primariatibana.ro

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE PRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 REPUBLICATĂ

ART. 63 (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

c) atribuţii referitoare la bugetul local;

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate

tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi

desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul îndeplineşte şi alte

atribuţii stabilite prin lege.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică,

socială şi de mediu a unităţii administrative teritoriale;

b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii

administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune

spre aprobare consiliului local;

c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri

de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la

organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului

de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate

publică de interes local;

b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile

prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării

serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor

din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu

sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului

de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului

local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor

asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor

pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile

publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei

publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza

concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea

primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat

contractul de management.

ART. 64 (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a

sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi

desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite

prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost

ales.

(2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul

conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de

specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă

sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

ART. 65 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara pot fi delegate şi secretarului

unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu

competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

 

Nume: Rotaru Gheorghe

Data nasterii: 

26.08.1968


Adresa primarie
Primaria Ţibana
Comuna Ţibana
Iaşi
Date de contact
0232/326090
contact@primariatibana.ro